Bestuurdersaansprakelijkheid

Ten behoeve van onze leden heeft de NCS een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
De premie hiervoor is begrepen in de contributie, zodat hiervoor geen extra bijdrage nodig is.

Dekking:
  • Verzekerd is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor door derden geleden schade als gevolg van een voorval begaan in de hoedanigheid van bestuurder, toezichthouder, mede beleidsbepaler en/of vereffenaar.
  • Verzekerd is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor door derden geleden schade als gevolg van een voorval begaan als en in de hoedanigheid van externe bestuurder en/of externe toezichthouder van een externe rechtspersoon/non-profit organisatie.
  • Schade wordt vergoed aan verzekerde, behalve voor zover verzekerde schadeloos is gesteld door de groep of de externe rechtspersoon/non-profit organisatie.
  • Verzekeraars kunnen schade vergoeden aan de verzekeringnemer indien en voor zover deze de verzekerde zelf schadeloos heeft gesteld en voor zover dit wettelijk was vereist of toegestaan.
  • Voorwaarde voor dekking is dat de aanspraak voor de eerste maal tegen een verzekerde is ingesteld tijdens de contracttermijn en schriftelijk aan verzekeraars is gemeld tijdens de contracttermijn of schriftelijk is gemeld binnen drie maanden na beëindiging van de verzekering.
  • Deze verzekering biedt eveneens dekking voor aanspraken die na de beëindiging van de verzekering tegen een verzekerde zijn ingesteld en schriftelijk aan verzekeraars zijn gemeld, mits deze aanspraken voortvloeien uit omstandigheden die tijdens de contracttermijn schriftelijk aan verzekeraars zijn gemeld.
  • Bepalend voor de vaststelling van de dekkingsomvang, de toepasselijke voorwaarden, verzekerde bedragen en eigen risico’s is het moment waarop de aanspraak tegen een verzekerde is ingesteld. Voor aanspraken die voortvloeien uit omstandigheden die tijdens de contracttermijn schriftelijk aan verzekeraars zijn gemeld, is bepalend het moment waarop de omstandigheid schriftelijk aan verzekeraars is gemeld.

Verzekerde bedragen

  • € 2.500.000,- per aanspraak, per contractsjaar
  • € 250.000,- per aanspraak, per contractsjaar, per vereniging
Nederlandse Culturele Sportbond
Asterweg 125
1031 HM Amsterdam

Aangesloten bij NOC*NSF
Lid van de CSIT
Terug naar boven