Kaderwerving

’Een kans voor de clubs’

Kaderwerving NCS verenigingen van start.

Eerder vond tijdens het afgelopen NCS congres de start plaats van de actie om tot een mogelijke oplossing te komen van een van een van de grootste problemen van verenigingen, het behouden en het werven van kader! Een start die inmiddels ook binnen de eerste vereniging heeft plaatsgevonden, namelijk: de Apeldoornse Watervrienden. In minimaal drie tot maximaal vijf bijeenkomsten wordt een aantal zaken systematisch op rij gezet maar wordt ook daadwerkelijk actie ondernomen waarbij tijdens de eerste bijeenkomst besproken wordt in hoeverre het eigene van een vereniging zodat het woord ‘verenigen’, is ‘samen’, weer daadwerkelijk inhoud kan krijgen in een periode waarin clubs nu gezien worden als ware het commerciële sportclubs, waarvoor men betaalt om er alleen te komen sporten.

In een eerste bijeenkomst is de voorliggende vraag of de club deze zienswijze herkent, en deze kan staven aan de hand van een aantal voorbeelden. Ook wordt onder andere gevraagd op welke wijze men de leden benadert, hoe transparant men is met betrekking tot dat wat men van het huidige en toekomstige kaderlid verwacht, en wat dit betekent voor de reële tijdsinvestering van hem of haar. Inventarisatie van alle aanwezige- en ook gewenste vacatures, inclusief tijdsbesteding, is vervolgens noodzaak en dus huiswerk voor de deelnemende vereniging. Daarbij is het uitgangspunt dat in principe iedereen meedoet, al is het maar een paar uur of dagen per jaar! Ook wordt nagegaan hoe het met de werving, opvang, begeleiding, motivatie en waardering, die een continue karakter dienen te hebben, binnen de club is gesteld en op welke wijze dit kan worden geoptimaliseerd. Het spreekt voor zich dat deze gesprekken een absoluut vertrouwelijk karakter hebben, zo ook als het gesprek dat bij de eerste bijeenkomst van de Apeldoornse Watervrienden plaatsvond. Wel waren alle aanwezige bestuursleden het er over eens dat het in alle openheid kunnen spreken over de optimalisering van betrokkenheid van leden binnen de club buitengewoon waardevol is, en dat men graag het vervolgtraject ingaat richting de vervolgbijeenkomsten. Daarbij werd onder meer begeleiding en de aanwezige specifieke kennis op het gebied van Kaderwerving,  plus de aanwezigheid van onafhankelijke begeleiding gezien als een groot pluspunt. 

Ook voor uw vereniging een kans!

Op basis van een meermalen beproefde ‘techniek’ is het ook voor andere NCS verenigingen mogelijk om in minimaal drie tot maximaal vijf bijeenkomsten een kanteling binnen hun club te bewerkstelligen, waardoor dit probleem binnen de leden van verenigingen vrijwel altijd kan worden opgelost met als gevolg aanwas van nieuw kader.

Een kans dus om tot oplossing van een nijpend probleem te komen! Inschrijving van NCS verenigingen om daadwerkelijk ‘op maat’ ondersteuning te ontvangen van een van de specialisten van de afdeling verenigingsondersteuning van de NCS, is nu mogelijk. Benut deze kans door u aan te melden en/of voor het vragen van meer info. U kunt daarvoor terecht bij het Bondsbureau van de NCS, telefoon 020-636 30 61. E-mailen kan ook: verenigingsondersteuning@sport4all.nl
Nederlandse Culturele Sportbond
Asterweg 125
1031 HM Amsterdam

Aangesloten bij NOC*NSF
Lid van de CSIT
Terug naar boven