Seksuele Intimidatie

Beleid Seksuele intimidatie binnen de NCS
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van NOC*NSF van november 2011 zijn de leden (sportbonden) akkoord gegaan met:
- de “Blauwdruk tuchtrecht seksuele intimidatie in de sport
- het registratiesysteem voor plegers seksuele intimidatie in de sport.

Hiermee is een fase afgesloten waarin is ingezet op ontwikkeling van een eenduidig beleid binnen alle aangesloten organisaties bij NOC*NSF. Alle sportbonden dienen tot een Tuchtreglement Seksuele Intimidatie te komen en het beleid SI binnen de organisatie te implementeren.  
Het instellen van een registratiesysteem door NOC*NSF (met instemming van het CBP), moet voorkomen dat plegers SI die zijn bestraft,  zich bij andere verenigingen of organisaties aansluiten.

Beleid NCS
Door NOC*NSF is gesteld dat op 1 januari 2013 iedere bond een vertrouwenscontactpersoon (VCP) moet hebben aangesteld. Daarnaast dient iedere bond haar tuchtrechtspraak aantoonbaar te hebben geregeld in de lijn van de blauwdruk zodat het daarmee aansluit bij het registratiesysteem voor plegers seksuele intimidatie in de sport.

De NCS is buitengewoon lid van NOC*NSF, maar het Bondsbestuur heeft besloten de m.b.t. het beleid SI de lijn van de sportbonden te volgen. Dit betekent dat ook de NCS een duidelijker preventief beleid met betrekking tot seksuele intimidatie in de sport zal moeten neerzetten (inclusief tuchtrechtelijke behandeling).
Hiertoe is een aantal beleidsinstrumenten ontwikkeld die de bonden ter beschikking staan.

Een dergelijk preventief beleid is de NCS niet vreemd. In het Algemeen Reglement is al jaren geleden een aantal gedragsregels m.b.t. seksuele intimidatie neergelegd.

Het Bondsbestuur heeft, ter voorbereiding op de nieuwe NCS-Statuten, met de betreffende werkgroep, met hierin vertegenwoordigers van de secties, al gesproken over het opnemen van bepalingen, waarin de verplichting tot een beleid SI. Overtredingen van deze bepaling dienen conform het Tuchtreglement te worden behandeld. Bezien moet worden of het NCS Tuchtreglement aanpassingen behoeft, daar het reglement  gebaseerd dient te zijn op de blauwdruk tuchtrecht seksuele intimidatie in de sport.

Het Bondsbestuur streeft er tevens naar om voor 1 januari 2013 een opgeleide Vertrouwenscontactpersoon (VCP) te hebben aangesteld. Een VCP is het eerste aanspreekpunt bij de NCS voor slachtoffers seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. De VCP is op de hoogte van de verschillende mogelijkheden die er voor het slachtoffer zijn om hulp te krijgen.

Tijdens het Najaarscongres zal het ontwikkelde beleid/plan m.b.t. de materie SI, worden gedeeld.

Beleid vereniging/lid-organisatie
Ten behoeve van de lid-organisaties en de verenigingen is er door NOC*NSF in samenwerking met een aantal sportbonden een toolkit “Beleid Seksuele Intimidatie” ontwikkeld om de verenigingen te helpen met het opzetten van een eigen beleid.
De toolkit richt zich op het voorkomen van seksuele intimidatie, maar ook op hoe te handelen indien een geval van seksuele intimidatie zich voordoet.
 
De toolkit Beleid Seksuele Intimidatie is te vinden op: toolkit seksuele intimidatie en bevat onder andere de volgende onderwerpen:
- het maken van een risicoanalyse
- het opstellen van omgangsregels met uw leden
- de gedragsregels voor begeleiders in de sport
- het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging
- hoe om te gaan met het aanstellen van vrijwilligers
- de communicatie over het beleid

De tekst uit deze toolkit is hier in zijn geheel als pdf te downloaden.

Informatiemateriaal
NOC*NSF heeft vernieuwd foldermateriaal ontwikkeld voor verenigingen. Het voorlichtingsmateriaal betreft de doelgroepen jongeren, gehandicapten, ouders, trainers/coaches/begeleiders en volwassenen. In het voorlichtingsmateriaal wordt uitgelegd wat seksueel grensoverschrijdend gedrag is en welke stappen er ondernomen kunnen worden wanneer u ermee wordt geconfronteerd. Het voorlichtingsmateriaal is te bestellen bij NOC*NSF.

Zoek een NCS vereniging
Nieuwsbrief ontvangen?
Wilt u ook de NCS nieuwsbrief ontvangen?
» Schrijf u dan nu in!