Visie en doelstelling

De NCS is de humanistische levensbeschouwelijke sportkoepel van Nederland. Maar de NCS is bovenal een ledenorganisatie. De leden vormen de kracht en het bestaansrecht van de NCS.

Visie op de samenleving

De sportkoepel NCS werkt vanuit humanistische waarden. Zij wil bijdragen aan een sociaal verbindende en humane samenleving, waarin mensen hun zingeving vinden door sport en bewegen in een menswaardige, sociaal vormende en ontspannende cultuur, sport voor iedereen.
 

De missie van de NCS

De NCS heeft als doel het ontwikkelen, vernieuwen en uitvoeren van een recreatieve sport- en bewegingscultuur. Zij bevordert sport voor iedereen (ongeacht geslacht, seksuele voorkeur, cultuur, leeftijd en validiteit). Sporters ervaren vrijheid, zingeving of vorming in hun sport. De NCS werkt daarom aan een sociale en humanistische bestuurs-en sportstijl. De NCS biedt ruimte aan iedere sport- en beweegorganisatie die op eigen wijze bijdraagt aan een sociale en gezonde leefstijl.
 

De humanistische identiteit van de Nederlandse Culturele Sportbond

Humanisme is een levensbeschouwing waarin de mens en de menselijke ontwikkeling centraal staan. Humanisten hebben er vertrouwen in dat ieder individu zelf kan nadenken, zelf kan oordelen en zijn of haar eigen leven kan inrichten. Ieder mens is anders, en deze verschillen zijn wat humanisten betreft goed en waardevol. Het gaat er in de humanistische levensbeschouwing dus niet om dat iedereen hetzelfde doet of vindt, het gaat erom dat mensen proberen hun leven zo in te richten dat het voor hen waardevol en betekenisvol is, dat ze zich erin herkennen, dat ze een leven leiden dat voor hen als individu waardevol en betekenisvol is. Dat kan voor iedereen anders zijn.
Humanisten gaan ervan uit dat individuele vrijheid en autonomie niet betekenen dat je zomaar je eigen gang gaat. De humanistische levensbeschouwing streeft een menswaardig bestaan voor iedereen na, voor alle individuen. In een samenleving verdient ieder mens respect en heeft iedereen recht op ontplooiing. Niet omdat ze tot een bepaalde groep behoren, een bepaalde huidskleur hebben of bepaalde kleren dragen, maar omdat ze mens zijn.

Doelstelling NCS (art. 4 statuten):

De NCS stelt zich - met eerbiediging van de verschillende levens- en wereldbeschouwelijke stromingen - ten doel:
 • het bevorderen van de fysieke gesteldheid, zowel van jongeren als van volwassenen, door het organiseren van ook op het sociaal contact gerichte amateuristische sportbeoefening in zijn veelsoortige vormen, onder nadrukkelijke afwijzing van alle middelen en methoden, gericht op kunstmatig en ongezond opvoeren van de sportieve prestaties;
   
 • het bevorderen en het hooghouden van morele waarden in de sportbeoefening, die middel moeten zijn tot vorming en ontspanning, met als grondslag democratische gezindheid, solidariteit en gemeenschapszin;
   
 • het bevorderen van de veelzijdige en culturele uitingen die bij de NCS zijn ontstaan, zoals jeugd- en jongerenwerk, kampwerk en activiteiten van de aangesloten korpsen, alsmede van alle andere activiteiten die gericht zijn op een positieve en sportieve vrijetijdsbesteding;
   
 • het als erkende zelfstandige sportkoepel en sportbond, nationaal - en internationaal samenwerken met gelijkgerichte organisaties op democratische grondslag, teneinde daardoor de sport, de lichamelijke opvoeding en de algemene vorming in de ruimste zin te dienen;
   
 • om in het kader van haar doelstelling haar leden faciliteiten en diensten te verlenen.
Nederlandse Culturele Sportbond
Asterweg 125
1031 HM Amsterdam

Aangesloten bij NOC*NSF
Lid van de CSIT
Terug naar boven