WA verzekering

COLLECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Wie zijn er verzekerd
De NCS met de aangesloten verenigingen en stichtingen.

Waartegen zijn we verzekerd

Aansprakelijkheid voor Bedrijven
 • Personenschade
 • Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
 • Zaakschade
 • Beschadiging, vernietiging of verlies alsmede verontreiniging of vuil worden van zaken van anderen dan de verzekeringnemer, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
 • Milieuaantasting
 • Beredderingskosten
Werkgeversaansprakelijkheid
 • Personenschade
 • Als gevolg van een ongeval
 • Beroepsziekte
 • De aansprakelijkheid van verzekerden in de verzekerde hoedanigheid tegenover ondergeschikten voor schade verband houdend met het verrichten van activiteiten voor verzekerden. Onder ondergeschikten wordt hier verstaan: het bestuur, bestuursleden, leiders, vrijwilligers en leden van de vereniging of stichting.
Waarvoor zijn we verzekerd
Verzekerde bedragen:
€ 1.250.000,- maximaal per aanspraak
€ 2.500.000,- maximaal per verzekeringsjaar, waaronder begrepen
€ 500.000,- per aanspraak voor schade door brand en/of explosie

Eigen risico
€ 125,- per aanspraak.
Opzichtschade is meeverzekerd voor aansprakelijkheid voor schade aan zaken veroorzaakt gedurende de tijd dat een verzekerde of iemand voor hem deze zaken bewerkt, bewaart, gebruikt, repareert, behandelt en daarmee samenhangend vervoert.
Deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal € 50.000,- per aanspraak en maximaal € 100.000,- per verzekeringsjaar. Er geldt een eigen risico van 10% met een minimum van € 250,-.

Waar zijn we verzekerd
Dekkingsgebied:
Lidstaten van de Europese Unie.
 
Uitsluitingen
Belangrijkste uitsluitingen:
De aangesloten vereniging of stichting dient gevestigd te zijn in Nederland.
 • Legionella, indien niet is voldaan aan de overheidsvoorschriften m.b.t. preventie.
 • Aansprakelijkheid voor schade in verband met asbest.
 • Onderlinge aansprakelijkheid voor zaakschade. Deze uitsluiting geld niet indien de aansprakelijkheid voortvloeit uit de verhouding werkgever ten opzichte van de werknemer, alsmede de werknemers onderling.
Bijzonderheden:
De polis biedt een primaire dekking. Dit betekent dat de eigen WA-verzekering van de vereniging of stichting niet eerst behoeft te worden aangesproken alvorens de NCS verzekering kan worden aangesproken. De eigen verzekering kan dus worden opgezegd.
Nederlandse Culturele Sportbond
Asterweg 125
1031 HM Amsterdam

Aangesloten bij NOC*NSF
Lid van de CSIT
Terug naar boven