Voorwaarden lidmaatschap

De NCS kent gewone leden en lid-organisaties als lid.

Als gewoon lid van de NCS kunnen worden toegelaten:
 
  • verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, die uitsluitend dan wel mede de doelstelling van de NCS onderschrijven en welke uit ten minste twaalf natuurlijke personen bestaan (leden-verenigingen);
  • stichtingen, die uitsluitend dan wel mede de doelstelling van de NCS onderschrijven en waarbij de stichtingsvorm de meest geëigende vorm is om hun doelstelling te realiseren (leden-stichtingen);
  • bonden, die de doelstelling van de NCS onderschrijven (leden-bonden).

Als lid-organisaties van de NCS kunnen worden toegelaten:
organisaties, die verenigingen, stichtingen en/of natuurlijke personen als lid of aangeslotenen kennen, die de doelstelling van de NCS onderschrijven en die gebruik wensen te maken van door de NCS te verlenen faciliteiten en diensten.

Doelstelling NCS (art. 4 statuten):

De NCS stelt zich - met eerbiediging van de verschillende levens- en wereldbeschouwelijke stromingen - ten doel:
 
  • het bevorderen van de fysieke gesteldheid, zowel van jongeren als van volwassenen, door het organiseren van ook op het sociaal contact gerichte amateuristische sportbeoefening in zijn veelsoortige vormen onder nadrukkelijke afwijzing van alle middelen en methoden, gericht op kunstmatig en ongezond opvoeren van de sportieve prestaties;
  • het bevorderen en het hooghouden van morele waarden in de sportbeoefening, die middel moet zijn tot vorming en ontspanning, met als grondslag democratische gezindheid, solidariteit en gemeenschapszin;
  • het bevorderen van de veelzijdige en culturele uitingen die in de NCS zijn ontstaan, zoals jeugd- en jongerenwerk, kampwerk en activiteiten van de aangesloten korpsen, alsmede van alle andere activiteiten die gericht zijn op een positieve en sportieve vrijetijdsbesteding;
  • het als erkende zelfstandige sportkoepel en sportbond nationaal - en internationaal samenwerken met gelijkgerichte organisaties op democratische grondslag, teneinde daardoor de sport, de lichamelijke opvoeding en de algemene vorming in de ruimste zin te dienen;
  • om in het kader van haar doelstelling haar leden faciliteiten en diensten te verlenen.
Nederlandse Culturele Sportbond
Asterweg 125
1031 HM Amsterdam

Aangesloten bij NOC*NSF
Lid van de CSIT
Terug naar boven